novosti

Natječaj za zaposlenje - POSLOVNI TAJNIK/ICA

08.11.2023.
Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja:

 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 8.11.2023.


Natječaj vrijedi do: 16.11.2023.


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo: 5 godina


Ostale informacije:

Na temelju članka 26. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, članka 5. - 17. Pravilnika o radu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, br. 124-018-2022, članka 5. i 6. Pravilnika o sistematizaciji poslova i zadaća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split od 29. svibnja 2023. godine, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split objavljuje

NATJEČAJ za radno mjesto: POSLOVNI TAJNIK/ICA na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

 • Mjesto rada: Split
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci
 • Radno vrijeme: puno
 • Naknada za prijevoz: u cijelosti
 • Natječaj vrijedi od: 8. studenog 2023.
 • Natječaj vrijedi do: 16. studenog 2023.

UVJETI: Razina obrazovanja: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studij, kao i osoba koja je stekla VSS prema ranije važećim propisima, društvenog ili humanističkog smjera.

Ostale kompetencije:

 • pet godina radnog iskustva u struci,
 • stručne, radne, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
 • sklonost timskom radu,
 • samostalnost i pedantnost u izvršavanju zadaća,
 • visoka motivacija za rad te spremnost i sposobnost za stjecanje novih znanja,
 • aktivno znanje engleskog jezika, B razina,
 • napredno poznavanje informatičkih sustava.

OPIS POSLA - Ovo radno mjesto predviđa obavljanje sljedećih poslova:

 • obavlja sve potrebne administrativno-pravne poslove,
 • vodi evidenciju poslovnih zaduženja zaposlenika,
 • vodi službenu komunikaciju Ureda ravnatelja s vanjskim suradnicima,
 • priprema potrebne dokumente za poslovne potrebe ravnatelja,
 • obavlja i ostale poslove za potrebe ravnatelja te ostale poslove iz svog djelokruga.

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti ime i prezime, broj telefona, e-mail te adresu stanovanja) priložiti:

 • životopis,
 • dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (uvjerenje škole za strane jezike ili preslik iz indeksa),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje odgovarajuće škole ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je stručni ispit položen).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški spol.

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto, prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) te na pravo prednosti pri zapošljavanju osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od objave na adresu: Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split, Tončićeva 1, 21 000 Split s naznakom „za radno mjesto POSLOVNOG TAJNIKA“. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Split da kao voditelj obrade osobnih podataka smije prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka kao i objave obavijesti o rezultatima natječaja, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i /ili pisanu provjeru stručnih znanja, sposobnosti i vještina na temelju čega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor/provjeru smatrat će se da su odustali od natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split u odjeljku O NAMA – Osnovni dokumenti- Natječaji za radna mjesta, Sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici. Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti bit će obaviješteni i sukladno odredbama zakona.

Natječajna dokumentacija vraća se na osobni zahtjev.

Prijava na newsletter
prijavi se i saznaj novosti
pratite nas na @hrvatskidomsplit

javna ustanova u kuturi 
Hrvatski dom Split

Lokacija
Tončićeva ul. 1, 21000, Split
Telefon
+385 (0)21 213 775
Email
info@hdsplit.com
Partneri
programski 
partner
zlatni medijski 
partner
medijski 
partneri
HD Split © Sva prava pridržana 2024. - 2023.
crossarrow-up Skip to content